SlovenskýEnglish

História

Obec Hrušov sa vyvinula ako osada na kráľovskom panstve Turňa, už v 13. stor. vyčlenená donáciou do zemepanskej držby, v 14. stor. ju mali v držbe plešivskí Bebekovci.
Poslednými majiteľmi boli Andrássyovci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1234. V osemnástom storočí obec získala vlastný erb a pečať, ktoré sa využívajú  dodnes.

Z historických pamiatok sa v obci zachoval gotický kostol z druhej polovice 13. stor., ktorý bol na prelome 17. a 18. storočia zbarokizovaný. Rovnako sa v obci nachádza tradičná usadlosť, ktorá predstavuje charakteristický typ obydlia spolu s hospodárskymi stavbami, pôvodným oplotením a vstupnou bránou.

Vo viniciach nad obcou sa nachádza Kaplnka sv. Anny, ktorá bola postavená v 15.storočí.
Pred obcou je hrob polyhistora astaviteľa cesty cez horský priechod Soroška Kristiána RAISZA. 

Symboly obce

Erb obce Hrušov 

V zelenom poli štítu dva strieborné (biele) ovocinárske nožíky a zlatá (žltá) hruška.
Štít: Neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z 18. storočia. Odtlačok nedatovaného tvpária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5: Altenburger Pecsétgvyüjteménye). Na pečati s kruhopisom KÖRTVÉLYES (Hrušov) sú vyobrazené vedľa seba dva ovocinárské nože o hruška. Obraz na pečati tak nielen vystihuje charakteristické zamestnanie obyvateľov obce, ale zároveň vyjadruje aj jej názov a je teda tzv. hovoriacim symbolom. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na autentickosť a vek tohto znamenia a skutočnosť, že starší obecný symbol sa nájsť nepodarilo, bolo odporúčané, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Tento návrh bol vvtvorený na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísaných pečatí), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Hrušov po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.