SlovenskýEnglish

Kultúra

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu.

Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom. Uvedená stavba bola zrekonštruovaná - zateplená a vymenili sa všetky okná a dvere. Hlavným problémom je podmákanie základov budovy, nakoľko sa nachádza na vlhkom povrchu v blízkosti tunajšieho potoka (aj napriek regulovanému korytu).

Aj napriek tomu, že ide o relatívne novú budovu, potrebná je výmena strešnej krytiny. Súčasná strešná krytina na mnohých miestach vplyvom poveternostných vplyvov zvetrala a dažďová voda presakuje do interiéru budovy. Aj napriek zlému technickému stavu však budova slúži na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrnych aktivít. V budove sídli maďarská kultúrna organizácia Csemadok. Z pravidelných kultúrnych akcií sa v obci usporadúvajú slávnosti pri príležitosti otvorenia hraníc medzi Maďarskou republikou a Slovenskom a rôzne akcie pri príležitosti dňa detí, dňa matiek, atď.

Do budúcnosti plánuje obec zaviesť viacero pravidelných kultúrnych akcií, ako Dni obce, prípadne družobné kultúrne slávnosti s priľahlými obcami v Maďarskej republike.