SlovenskýEnglish

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

 10.05.2024

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 6 ods.6 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) žiadame doručiť najneskôr do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu: 

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 52

040 01 Košice

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.


    Zoznam aktualít: