SlovenskýEnglish

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Hrušov

 12.04.2024

Nakoľko ku zámeru, ktorý bol zverejnený 07.02.2024 , v lehote na doručenie cenový ponúk nebola doručená žiadna cenová ponuka, obecné zastupiteľstvo schválilo opätovné zverejnenie zámeru predaja uvedeného pozemku v Hrušove, dňa 05.04.2024 uznesením číslo 03/2024

  • parcela E-KN č. 361, druh pozemku - orná pôda, s výmerou 7478 m2, zapísaná na LV č. 922 v kat. úz. Hrušov

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je 30 dní a začína plynúť od zverejnenia zámeru na úradnej tabuli obce, t. je dňa 12.04.2024


Zoznam aktualít: