SlovenskýEnglish

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Hrušov

 07.02.2024

Obec Hrušov podľa § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  oznamuje zámer odpredať formou priameho predaja  podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovný majetok obce:

  • parcela E-KN č. 361, druh pozemku - orná pôda, s výmerou 7478 m2, zapísaná na LV č. 922 v kat. úz. Hrušov.

Zámer predať uvedený pozemok priamym predajom bol schválený Obecným zastupiteľstvom  v Hrušove, dňa 01.02.2024 uznesením  číslo 02/2024

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je  30 dní a začína plynúť od zverejnenia zámeru na úradnej tabuli obce, t. je  dňa 07.02.2024

 

 Cenové ponuky na odkúpenie majetku obce sa doručujú v listinnej podobe do sídla Obecného úradu na adresu Hrušov č. 5, 049 43 Jablonov nad Turňou.

Cenové ponuky všetkých záujemcov na odkúpenie majetku obce priamym predajom  obec zverejní do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie cenových ponúk, po dobu minimálne 30 dní, na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

 

 

 


Zoznam aktualít: